Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

lubimylatac
Nie będzie drugich szans, nie będzie drugich nas.
— Grzegorz Hyży - O Pani!
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lubimylatac
Precz z moich oczu!... posłucham od razu, Precz z mego serca!... i serce posłucha, Precz z mej pamięci!... nie - tego rozkazu Moja i twoja pamięć nie posłucha.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lubimylatac
Pozwoli pan, że coś mu powiem: większość ludzi przechodzi przez życie, nie zdając sobie sprawy nawet z piątej części tego, do czego są zdolni. Mają małe myśli, robią małe rzeczy i mieszkają w małych domach. Są mali, mimo że mogliby być wielcy.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 13 2017

lubimylatac

March 10 2017

lubimylatac
lubimylatac
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna vianiebieskieoczy niebieskieoczy

March 02 2017

lubimylatac

February 24 2017

1045 93b8 500

Long Lake, Yellowknife, Canada | by Dave Brosha

lubimylatac
Reposted fromtwice twice viawarkocz warkocz
9803 1fac 500
Reposted fromsofincha sofincha viawarkocz warkocz
lubimylatac
7751 a13b
are you with me
Reposted fromdrugs drugs viawarkocz warkocz
lubimylatac
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viawarkocz warkocz

February 23 2017

lubimylatac
0630 f4f3
Reposted fromlaluna laluna viakasias3112 kasias3112
lubimylatac
lubimylatac
7351 ac3d
lubimylatac
lubimylatac
8849 5287
Reposted fromoopsiak oopsiak viakasias3112 kasias3112
lubimylatac
9037 2c52
Reposted fromflyingwhales flyingwhales viakasias3112 kasias3112
lubimylatac
Doskonali faceci nie istnieją , ale zawsze znajdzie się jeden , który pomimo kilku wad - jest doskonały dla Ciebie .
— true

February 21 2017

lubimylatac
Lubię , gdy nazywa mnie swoją.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaareyoumine areyoumine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl